برداشت ازبیلت یک پروژه اولین گام برای یک اجرای دقیق است